2024. June 15.
Üdvözöljük a newsAgent oldalán! főoldal | regisztráció | súgó
Általános Szerződési Feltételek

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Newsagent Kft. (1125, Budapest Galgóczy utca 47/A) (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett - www.newsagent.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) elérhető - internetes, online hírfigyelő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét - képezik.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

/1. A Szolgáltató jelen Szerződés keretében arra vállal kötelezettséget, hogy előfizetési díj ellenében a weboldalon regisztrált Felhasználók számára a hírfigyelő szolgáltatást, az alábbi feltételek mellett folyamatosan szervezi és üzemelteti, valamint ellátja az előbbiek teljesítéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (elektronikus környezet biztosítása, weboldal karbantartása, frissítése; információ-szolgáltatás, tájékoztatás; adatkezelés; elektronikus értesítő szolgáltatás; stb.)

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

/1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Szerződés a Felhasználó által szabályosan kitöltött és aláírt megrendelőlap (a továbbiakban: Megrendelőlap) Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő 4. napon - kivéve a visszautasítás esetét - jön létre (lép hatályba) azzal, hogy Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást csak az előfizetési díj megfizetését (jóváírását) követően kezdi meg.

/1.1. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (szerződéskötést) jogosult a Megrendelőlap átvételétől számított 3 napon belül visszautasítani:
 • korábban törölt Felhasználó megrendelése esetén;
 • a megrendelés során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF feltételeinek;
 • a telefonos adategyeztetés során a Felhasználó a szükséges tájékoztatást, együttműködést megtagadja vagy az egyeztetés egyéb okból nem vezet megfelelő eredményre.
/2. Jelen Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.

/3. A Szerződés megszűnik:
 • a.) Felhasználó, illetve a Szolgáltató 30 napos rendes felmondásával;
 • b.) Felhasználó regisztrációjának a II./3.1. pontban meghatározott törlésével.
/3.1. A Szolgáltató jogosult adott Felhasználó regisztrációját törölni:
 • a.) a Szerződés megszűnése esetén;
 • b.) ha a Felhasználó előfizetési díjfizetési kötelezettségének, a Szolgáltató - legfeljebb 5 napos póthatáridőt biztosító - felszólítása ellenére sem tesz eleget;
 • c.) ha a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • d.) ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes Felhasználók - jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;
 • e.) ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek.
 • f.) ha Felhasználó Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.
/3.2. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználó regisztrációját, adatait 24 órán belül törölni és erről, valamint a Szerződés megszűnéséről Felhasználót elektronikus úton értesíteni.
III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

/1. Szolgáltató részére a Felhasználó a szolgáltatások ellenértékeként - külön díjtáblázat alapján megállapított - előfizetési díjat (a továbbiakban: előfizetési díj) köteles - átutalással megfizetni.

/1.1. Az előfizetési díj a Szolgáltató által kiállított számla megküldésétől számított 7 napon belül esedékes.

/1.2. Felhasználó az előfizetési díj késedelmes fizetése esetén évi 20%-os mértékű késedelmi kamatot tartozik a Szolgáltató részére megfizetni.
/2. Szolgáltató köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások biztosítására 98%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, illetve a Szolgáltatótól független üzemzavarok és egyéb külső tényezők miatt történő leállások időtartama. Előbbiek figyelembe vétele mellett a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján jogosult.

/3. Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

/4. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni Szolgáltatónak.

/5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszakítani, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott Felhasználó megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve ha Felhasználó Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a vétkes Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik.

/6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő.

/7. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a weboldal használata (böngészés), a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett.

/8. A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok tartalmát, melyek megtekintésére - a hírfigyelési szolgáltatás során - linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli.

/9. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.

IV. SZERZŐI JOGOK

/1. A weboldal tartalma (pld.: szöveg, adat, videó, audió, kép, stb. - a továbbiakban: anyagok) - ide nem értve a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat, a hírjelzés során felhasznált szövegkiemeléseket, idézeteket, védjegyeket, valamint a megjelenő reklámfelületeket- a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak - akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő - felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

/2. A weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

/3. A weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

V. ADATVÉDELEM

/1. A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

/2. A Felhasználó személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

/3. Szolgáltató köteles a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére, illetve a Szerződés megszűnése estén haladéktalanul törölni.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

/1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal Felhasználóira kötelező jogi feltételeket (ÁSZF) módosítsa. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a weboldalon haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Felhasználókat elektronikus úton értesíteni.

/2. A felhasználás során, illetve által a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató haladéktalanul - akár bírósági úton is - érvényesíteni fogja. A Szolgáltató előbbi esetben minden tőle elvárható és jogszerű segítséget meg fog adni az eljáró szerveknek a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.
/2.1. A Szolgáltató mindemellett minden díjigényét rövid határidejű felszólítás után haladéktalanul - kamattal és ügyvédi költséggel megnövelt összegben - bírósági úton érvényesíti.
/3. Jogvita esetére a Szolgálató és a Felhasználó(k) - a pertárgy értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Főbb jellemzők

- 450 hírforrás figyelése
- átlagosan napi 8000 hír
- hírjelzés emailben
- teljes webes adminisztráció
- realtime hírjelzési opció
- exceles kliensprogram

Gyakori megnevezések

- online sajtó és hírfigyelés
- automatikus hír keresés
- információbróker
- realtime információ figyelő
- információs ügynök
- hírfigyelő, hírkereső ágens

Partnereink